AVÍS LEGAL

Titularitat del lloc web

El nom del domini aubergecatalane.com, aubergecatalane.fr i aubergecatalane.cat estan registrats a nom Jordi Serrat, propietari d’Auberge Catalane, amb SIRET 840 634 406 00010 i domicili social 10 Avenue du Puymorens, 66760 Latour de Carol, France

Dades del responsable

Identitat del responsable: Jordi Serrat
Nom comercial: Auberge Catalane
SIRET: 840 634 406 00010
Correu electrònic: info@aubergecatalane.com

En aquest espai, l’usuari, podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i jo com a responsable d’aquesta web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació.

Auberge Catalane (Jordi Serrat) com a responsable d’aquesta web, assumeixo el compromís de processar la informació dels meus usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels meus usuaris.

Aquesta web, per tant, complexis la legislació francesa i, en particular, les disposicions de la Llei 2004-575, del 21 de juny del 2004 sobre les transaccions econòmiques i la llei 78-17 del 6 de gener de 1978 sobre informàtica, fitxers i llibertats, modificada el 2004. També compleix amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD).

Condicions generals d’us

Les presents Condicions Generals regulen l’ús (incloent-hi el simple accés) de les pàgines de web, integrants del lloc web de aubergecatalane.com inclòs els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web, aubergecatalane.com (“usuari”) accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents a cada moment del portal aubergecatalane.com.

Dades personals que es recullen i com ho faig

Llegir Política de Privacitat

Compromisos i obligacions dels usuaris

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Auberge Catalane. D’aquesta forma, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús de la web, amb finalitats il·lícites o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:

  • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, tret que es compti amb la meva autorització com a legítim titular;
  • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o del meu com a legítim titular;
  • La seva utilització per a finalitats comercials o publicitàries.

En la utilització de la web, aubergecatalane.com l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets d’Auberge Catalane o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal aubergecatalane.com o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització de la web.

No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics en Internet no són enterament fiables i que, per tant aubergecatalane.com no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos encara que jo poso tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l’usuari a Auberge Catalane poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a Jordi Serrat, assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades. La comunicació entre els usuaris i aubergecatalane.com utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrats gràcies a protocols a https, per tant, garanteixo les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

Plataforma de resolució de conflictes

Poso també a la disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible al següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Drets de propietat intel·lectual i industrial

En virtut del que es disposa en els articles L.122-5, paràgraf segon i tercer, de la Llei de Propietat Intel·lectual Francesa (Code de la propriété intellectualle), queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’Auberge Catalane. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d’Auberge Catalane.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent-hi estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals en els quals França és part i altres drets de propietat i lleis de França.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a Auberge Catalane indicant:

  • Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l’interessat.
  • Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en la qual l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

Enllaços externs

Les pàgines de la web aubergecatalane.com proporciona enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers.

Exclusió de garanties i responsable

Jordi Serrat (Auberge Catalane) no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

  • La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web, o dels seus serveis i continguts;
  • L’existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts;
  • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
  • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs a la disposició dels usuaris en el lloc web.
  • El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre Auberge Catalane amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de FRANÇA.

Contacte

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal aubergecatalane.com, per favor dirigeixi’s a admin@aubergecatalane.com.